Aprenetage coloboratiu: Les Webquest

En la última pràctica ens van ensenyar que eren i de que tractaven les websquest.

"Una Webquest és una activitat didàctica on s'indueix a la recerca d'informació per assolir un treball entre un grup de participants, on es hi haurà valoracions conjuntes d'aquests. L'aprenentatge es durà a terme a través d'uns processos o pautes guiades a seguir, i també facilitarà el coneixement curricular. Els recursos d'informació seran principalment d'internet. El important és tractar la informació"

WebQuest: "Violència en l'esport? Investiguem-ho"

Des de la perspectiva acadèmica i curricular, aquesta Webquest està pensada per al seu desenvolupament en la matèria d'educació física a 1r de batxillerat, en el context del bloc de continguts d'habilitats esportives.


Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Continguts de la webquest:

  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada